Worker Registration
cm
kg
護士學位
教育學位
護理課程
助護學位
Finished
Switch Employer
Terminated

語言

能說 None
英語
廣東話
國語

Skills and Abilities

有經驗 願意學習
照顧嬰兒
照顧小童
Caring for Elderly
照顧傷殘人士
照顧長期臥床人士
照顧寵物
烹飪中餐
烹調西餐
洗車
園藝
駕駛
補習
特殊需要

工作紀錄

嬰兒護理
年齡
護理小孩
年齡
歲數
護理長者
年齡
歲數
照顧殘障
家務
洗車
園藝
烹飪
洗衣服
燙衫
中國菜
西式菜
印尼菜
菲律賓菜

前僱主 (if any)

嬰兒護理
年齡
護理小孩
年齡
歲數
護理長者
年齡
歲數
照顧殘障
家務
洗車
園藝
烹飪
洗衣服
燙衫
中國菜
西式菜
印尼菜
菲律賓菜

前僱主 (if any)

嬰兒護理
年齡
護理小孩
年齡
歲數
護理長者
年齡
歲數
照顧殘障
家務
洗車
園藝
烹飪
洗衣服
燙衫
中國菜
西式菜
印尼菜
菲律賓菜

前僱主 (if any)

嬰兒護理
年齡
護理小孩
年齡
歲數
護理長者
年齡
歲數
照顧殘障
家務
洗車
園藝
烹飪
洗衣服
燙衫
中國菜
西式菜
印尼菜
菲律賓菜

Other Questions

Yes No
願意照顧新生嬰兒
願意照顧長者
願意照顧病患/長期臥床人士
願意與人同房
願意接受主人指定之假日